สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND


บริการ
การขออนุญาต/การแจ้งผล/การรวมธุรกิจ การขออนุญาต / การแจ้งผล
การรวมธุรกิจ
การขอคำวินิจฉัยล่วงหน้า การขอคำวินิจฉัยล่วงหน้า e-Service ร้องเรียนพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
(e-Service)
ขั้นตอนกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนกระบวนการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน
การขอข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กขค. TCCT e-Learning

อำนาจหน้าที่

กำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าเชิงโครงสร้างตลาดกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าเชิงพฤติกรรม

  • หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
  • หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
  • เป็นนิติบุคคล
  • รัฐจัดตั้ง / ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
  • รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
  • ไม่แสวงหากำไร
  • ไม่เป็นส่วนราชการ 
  • ไม่อยู่ภายใต้กระทรวง ทบวง กรม
  • ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
  • ไม่เป็นองค์การมหาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม 03 เมษายน 2567 สำนักงาน กขค. เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนโยบายและกฎหมายแข่งขัน (Competition Policy and Law Group: CPLG) ครั้งที่ 1/2567 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู : APEC Peru 2024
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย เรืออากาศเอก ดร.ชินวัฒน์ หรยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค พร้อมด้วยนางสาวปาลิดา ปวงสุข นักวิชาการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนโยบายและกฎหมายแข่งขัน (Competition Policy and Law Group: CPLG) ครั้งที่ 1/2567 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย และส่งเสริมการพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้า ความท้าทายในการกำกับดูแลการควบรวมธุรกิจ พฤติกรรมการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัล ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจ รวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้า
 
กิจกรรม 02 เมษายน 2567 สำนักงาน กขค. เผยแพร่ความรู้หัวข้อ “การแข่งขันทางการค้าในยุคโลกดิจิทัลไร้พรมแดน” ภายใต้หลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง” (IP & IT BAR 2024)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การแข่งขันทางการค้าในยุคโลกดิจิทัลไร้พรมแดน” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้พิพากษาสมทบนักกฎหมายและผู้ที่สนใจ ซึ่งจัดโดย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา และทางออนไลน์
กิจกรรม 29 มีนาคม 2567 สำนักงาน กขค. เผยแพร่ความรู้หัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐานสำหรับธุรกิจ ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์” ให้แก่บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย นายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการ ภารกิจด้านส่งเสริมวิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐานสำหรับธุรกิจผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ให้แก่พนักงาน ของบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้าได้อย่างถูกต้อง สำหรับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการประกอบผลิตภัณฑ์รถยนต์บรรทุกรถโดยสารและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บรรทุกและรถโดยสาร
กิจกรรม 27 มีนาคม 2567 สำนักงาน กขค. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Experts Group on Competition Meeting and Related Meetings: AEGC) ครั้งที่ 32
วันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) หรือ Trade Competition Commission of Thailand (TCCT) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ASEAN Experts Group on Competition Meeting and Related Meetings: AEGC) ครั้งที่ 32 โดย ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นประธานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียน และเป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกำกับการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานพันธมิตรของอาเซียน เช่น คณะกรรมาธิการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลีย (ACCC) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน ดร.อัครพล ฮวบเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ และบุคลากร สำนักงาน กขค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ และผ่านระบบ Online
กิจกรรม 27 มีนาคม 2567 สำนักงาน กขค. นำโดยนายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า หารือร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา สำนักงาน กขค. นำโดยนายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ เรืออากาศเอก ดร.ชินวัฒน์ หรยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค และบุคลากร สำนักงาน กขค. ได้หารือกับ ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และผู้บริหารกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการกำกับกิจการ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกำกับประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจท่อส่งน้ำมัน ซึ่งการหารือครั้งนี้ช่วยให้สำนักงาน กขค. ได้ทราบข้อมูลและแนวนโยบายเพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจของธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจท่อส่งน้ำมัน รวมทั้งนำไปกำหนดรูปแบบการกำกับดูแลและตรวจสอบติดตามการรวมธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
กิจกรรม 26 มีนาคม 2567 สำนักงาน กขค. บรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจภาคการค้าและบริการในหัวข้อ “เอกชนไทย กับมิติใหม่แห่งการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ หัวข้อ “เอกชนไทยกับมิติใหม่แห่งการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม” ในกิจกรรมการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการฯ ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน เป็นวิทยากรในครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 และครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ตามลำดับ ณ โรงแรมกราฟ โฮเทล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
คลังความรู้
play--v1

5 minutes with กขค. EP. 6 (highlight)

calendar--v1 11 เมษายน 2567

visible--v1 11

play--v1

5 minutes with กขค. EP. 6

calendar--v1 11 เมษายน 2567

visible--v1 125

play--v1

5 minutes with กขค. EP. 5 (highlight)

calendar--v1 11 เมษายน 2567

visible--v1 25