สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILANDบริการ
การขออนุญาต/การแจ้งผล/การรวมธุรกิจ การขออนุญาต / การแจ้งผล
การรวมธุรกิจ
การขอคำวินิจฉัยล่วงหน้า การขอคำวินิจฉัยล่วงหน้า e-Service ร้องเรียนพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
(e-Service)
ขั้นตอนกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนกระบวนการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน
การขอข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กขค. TCCT e-Learning
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม 15 พฤษภาคม 2567 ขอเชิญ คณาจารย์นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อการเสริมสร้างความตระหนักรู้กับการแข่งขันทางการค้า “Competition Policy Symposium”
กรกฎาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร  (วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
 
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.)
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ร่วมส่งผลงาน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ในประเด็น...

1. การกระจุกตัวและการพัฒนาของเศรษฐกิจ
(Concentration, Competition, and Economic Development)
2. นโยบายการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับตลาดดิจิทัล
(Competition Policy for Digital Markets)
3. นโยบายการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน
(Competition Policy, Climate Change, and Sustainability)
4. นโยบายการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(Competition Policy and Public Procurement)
 
กำหนดการ
วันเปิดรับบทคัดย่อ: 10 พฤษภาคม 2567
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ: 19 พฤษภาคม 2567
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารฉบับเต็ม: 2 มิถุนายน 2567
ลงทะเบียนเข้าร่วม: 19 พฤษภาคม–30 มิถุนายน 2567
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณลัทธพล วงศ์อนันต์ email: [email protected]
และคุณวัชราภรณ์ เที่ยงศรีเกลี้ยง email: [email protected]
โทรศัพท์ 0-2199-5409
 
กิจกรรม 30 เมษายน 2567 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใส Integrity and Transparency Assessment EIT 2024
กิจกรรม 03 เมษายน 2567 สำนักงาน กขค. เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนโยบายและกฎหมายแข่งขัน (Competition Policy and Law Group: CPLG) ครั้งที่ 1/2567 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู : APEC Peru 2024
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย เรืออากาศเอก ดร.ชินวัฒน์ หรยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค พร้อมด้วยนางสาวปาลิดา ปวงสุข นักวิชาการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนโยบายและกฎหมายแข่งขัน (Competition Policy and Law Group: CPLG) ครั้งที่ 1/2567 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย และส่งเสริมการพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้า ความท้าทายในการกำกับดูแลการควบรวมธุรกิจ พฤติกรรมการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัล ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจ รวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้า
 
กิจกรรม 02 เมษายน 2567 สำนักงาน กขค. เผยแพร่ความรู้หัวข้อ “การแข่งขันทางการค้าในยุคโลกดิจิทัลไร้พรมแดน” ภายใต้หลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง” (IP & IT BAR 2024)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การแข่งขันทางการค้าในยุคโลกดิจิทัลไร้พรมแดน” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้พิพากษาสมทบนักกฎหมายและผู้ที่สนใจ ซึ่งจัดโดย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา และทางออนไลน์
กิจกรรม 29 มีนาคม 2567 สำนักงาน กขค. เผยแพร่ความรู้หัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐานสำหรับธุรกิจ ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์” ให้แก่บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดย นายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการ ภารกิจด้านส่งเสริมวิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐานสำหรับธุรกิจผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ให้แก่พนักงาน ของบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้าได้อย่างถูกต้อง สำหรับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการประกอบผลิตภัณฑ์รถยนต์บรรทุกรถโดยสารและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บรรทุกและรถโดยสาร
กิจกรรม 27 มีนาคม 2567 สำนักงาน กขค. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Experts Group on Competition Meeting and Related Meetings: AEGC) ครั้งที่ 32
วันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) หรือ Trade Competition Commission of Thailand (TCCT) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ASEAN Experts Group on Competition Meeting and Related Meetings: AEGC) ครั้งที่ 32 โดย ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นประธานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียน และเป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกำกับการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานพันธมิตรของอาเซียน เช่น คณะกรรมาธิการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลีย (ACCC) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน ดร.อัครพล ฮวบเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ และบุคลากร สำนักงาน กขค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ และผ่านระบบ Online
คลังความรู้
play--v1

5 minutes with กขค. EP. 7 (highlight)

calendar--v1 03 พฤษภาคม 2567

visible--v1 14

play--v1

5 minutes with กขค. EP. 7

calendar--v1 03 พฤษภาคม 2567

visible--v1 229

play--v1

5 minutes with กขค. EP. 6 (highlight)

calendar--v1 03 พฤษภาคม 2567

visible--v1 17


 
Facebook