ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารหลัก

พระราชบัญญัติการแข้งขันทางการค้า พ.ศ.2560

 

เอกสารประกอบ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ “เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ….”

สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “รายงานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. …”

จิรัตติกาล สุริยะ “ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า”

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ “การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย”

The ASEAN Secretariat “นโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียน หลักการพื้นฐานในคู่มือนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสำหรับนักธุรกิจ ปี 2556”

สำนักงาน ก.พ.ร. “หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กรุงเทพฯ

ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767584