สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การใช้คุกกี้ (Cookies)
     “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าสามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป           
      หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะชมหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต่อไป


การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ายินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามที่อยู่ที่ปรากฎข้างล่างนี้

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-199-5400
e-Mail : [email protected]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facebook