กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. โดยฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ จัดงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดยฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ จัดงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้องพระพรหม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายไมตรี สุเทพากุล ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยการลงนาม MoU ในครั้งนี้มีขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย 1. เพื่อบูรณาการและประสานการทำงานในด้านการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมต่อ SMEs 2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถของ SMEs ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในบริบทที่สำคัญต่อ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจและประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำกับ ติดตาม สถานการณ์ การแข่งขันทางการค้าของ SMEs ตลอดจนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม รวมทั้งทราบถึงช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญได้แก่ การกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องรู้!!” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล กรรมการการแข่งขันทางการค้า และกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “อนาคต SMEs ไทย...กับการใช้กฎหมายการแข่งขันฯ ให้เป็นประโยชน์” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการฯ กขค. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767447