สรุปแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

O1 โครงสร้าง โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A Q&A
O9 Social Network Social Network
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E-Service E-Service
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 633954