สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

ผู้บริหารสำนักงาน กขค.

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

new-post [email protected] phone--v102 199 5401
นายมนยศ วรรธนะภูติ

นายมนยศ วรรธนะภูติ

รองเลขาธิการฯ ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย
และตรวจสอบด้านการแข่งขัน

new-post [email protected] phone--v102 199 5401
นายมนตรี กนกวารี

นายมนตรี กนกวารี

รองเลขาธิการฯ ภารกิจด้านกฎหมาย

new-post [email protected] phone--v102 199 5401
logo

-ว่าง-

รองเลขาธิการฯ

นางสาวโศรดา นาคบุตร

นางสาวโศรดา นาคบุตร

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
(ผู้ตรวจสอบภายใน)

new-post [email protected] phone--v102 199 54021

สายงานบริหารองค์กร

 
นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก

นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการสำนักงาน

new-post [email protected] phone--v102 199 5401
นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก

นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายประชุมคณะกรรมการ

new-post [email protected] phone--v102 199 5402
นางศศิวีณ์ ชินสกุลรัตนชัย

นางศศิวีณ์ ชินสกุลรัตนชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง

new-post [email protected] phone--v102 199 5403
นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก

นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ

new-post [email protected] phone--v102 199 5404
นายสุทธิรักษ์ จรรยานิทัศน์

นายสุทธิรักษ์ จรรยานิทัศน์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร

new-post [email protected] phone--v102 199 5405

สายงานยุทธศาสตร์องค์กร

 
นางณัฐนันท์ มากพานิช

นางณัฐนันท์ มากพานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

new-post [email protected] phone--v102 199 5406
นายธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์

นายธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงาน
ด้านการแข่งขันทางการค้า

new-post [email protected] phone--v102 199 5407
นางสุณี โกวิทวานิช

นางสุณี โกวิทวานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

new-post [email protected] phone--v102 199 5408
นายอัครพล ฮวบเจริญ

นายอัครพล ฮวบเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

new-post [email protected] phone--v102 199 5409

สายงานส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขัน

 
หม่อมหลวงปรียทิพย์ เทวกุล

หม่อมหลวงปรียทิพย์ เทวกุล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ

new-post [email protected] phone--v102 199 5410
นายธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์

หม่อมหลวงปรียทิพย์ เทวกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

new-post [email protected] phone--v102 199 5411

สายงานวิจัยระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างตลาด

 
นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์

นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ

new-post [email protected] phone--v102 199 5412
เรืออากาศเอก ดร. ชินวัฒน์ หรยางกูร

เรืออากาศเอก ดร. ชินวัฒน์ หรยางกูร

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค

new-post [email protected] phone--v102 199 5413
เรืออากาศเอก ดร. ชินวัฒน์ หรยางกูร

เรืออากาศเอก ดร. ชินวัฒน์ หรยางกูร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค

new-post [email protected] phone--v102 199 5414
เรืออากาศเอก ดร. ชินวัฒน์ หรยางกูร

เรืออากาศเอก ดร. ชินวัฒน์ หรยางกูร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ

new-post [email protected] phone--v102 199 5415

สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ

 
นางจอมขวัญ นิธิอุทัย อิเดะ

นางจอมขวัญ นิธิอุทัย อิเดะ

ผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป

new-post [email protected] phone--v102 199 5416
นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก

นางจอมขวัญ นิธิอุทัย อิเดะ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

new-post [email protected] phone--v102 199 5417
ว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ

ว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประเมิน
งานสืบสวนสอบสวน

new-post [email protected] phone--v102 199 5418

สายงานตรวจสอบปฏิบัติการ

 
นางสาวชาลินี ถนัดงาน

นางสาวชาลินี ถนัดงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา

new-post [email protected] phone--v102 199 5419
นางสาวชาลินี ถนัดงาน

นางสาวชาลินี ถนัดงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานคดี

new-post [email protected] phone--v102 199 5420

 
Facebook