ผู้บริหารสำนักงาน กขค.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

02 199 5401
[email protected]

นายมนยศ วรรธนะภูติ

รองเลขาธิการฯ ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน
02 199 5401

นายมนตรี กนกวารี

รองเลขาธิการฯ ภารกิจด้านกฎหมาย
02 199 5401
[email protected]

- ว่าง -

รองเลขาธิการฯ

นางสาวโศรดา นาคบุตร

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
(ผู้ตรวจสอบภายใน)

 [email protected]

02 1990 5421

นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการสำนักงาน

[email protected]

02 199 5401

นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายประชุมคณะกรรมการ

[email protected]

02 199 5401

นางศศิวีณ์ ชินสกุลรัตนชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง

 [email protected]

02 199 5403

นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ

[email protected]

02 199 5401

นายสุทธิรักษ์ จรรยานิทัศน์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร

[email protected]

02 199 5405

นางณัฐนันท์ มากพานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

[email protected]

02 199 5406

นายธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงาน
ด้านการแข่งขันทางการค้า

[email protected]

02 199 5407

นางสุณี โกวิทวานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

[email protected]

02 199 5408

นายอัครพล ฮวบเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

[email protected]

02 199 5409

หม่อมหลวงปรียทิพย์ เทวกุล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ

[email protected]

02 199 5411

หม่อมหลวงปรียทิพย์ เทวกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

[email protected]

02 199 5411

นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ

[email protected]

02 199 5412

เรืออากาศเอก ดร. ชินวัฒน์ หรยางกูร

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค

[email protected]

02 199 5412

เรืออากาศเอก ดร. ชินวัฒน์ หรยางกูร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค

[email protected]

02 199 5412

เรืออากาศเอก ดร. ชินวัฒน์ หรยางกูร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ

[email protected]

02 199 5412

นางจอมขวัญ นิธิอุทัย อิเดะ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหา ข้อเท็จจริงทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

[email protected]

02 199 5416

นางจอมขวัญ นิธิอุทัย อิเดะ

ผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป

[email protected]

02 199 5416

ว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประเมิน
งานสืบสวนสอบสวน

[email protected]

02 199 5418

นางสาวชาลินี ถนัดงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา

Chalinee t.tcct.or.th

02 199 5419

นางสาวชาลินี ถนัดงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานคดี

Chalinee. [email protected]

02 199 5419

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง
(Ministry Chief Information Officer – MCIO)

ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767512