กิจกรรม

 

ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ สำนักงาน กขค. จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐในประเทศไทย

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐในประเทศไทย ที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ทำให้เกิดการกีดกัน จำกัดการแข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเนื่องมาจากกฎหมายและนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มอบหมายให้ ดร.มนตรี กนกวารี รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านกฎหมาย เป็นประธานในการเปิดงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากผลการศึกษาวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือและแบบประเมินตามหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล กรณีการบังคับใช้กฎหมายหรือการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 17 (11) คือ เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า และ มาตรา 17 (12) ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ทำให้เกิดการกีดกันจำกัดการแข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือการกำหนดนโยบายที่ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


ติดต่อเรา

  • map
  • อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

  • สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
     Visits: 767393