สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

เลขาธิการ กขค. พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน กขค. เข้าร่วมหารือกับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (เลขาธิการ กขค.) พร้อมด้วย นายมนัส ทานะมัย ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ ดร.ธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า และ เรืออากาศเอก ดร.ชินวัฒน์ หรยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค รวมทั้งบุคลากรสำนักงาน กขค. เข้าร่วมหารือกับ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การบูรณาการข้อมูล และการกำหนดมาตรฐานข้อมูล ระหว่างสำนักงาน กขค. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการงานภาครัฐเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและภาคประชาชน