สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. จัดบรรยายหัวข้อ “บทบาทของรัฐ (โดยผ่านคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า) ในการกำกับ ควบคุม หรือดูแลการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างเป็นธรรม” / งานสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) โดยฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำโดย รศ. ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์ จัดบรรยายหัวข้อ “บทบาทของรัฐ (โดยผ่านคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า) ในการกำกับ ควบคุม หรือดูแลการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างเป็นธรรม” / งานสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ผ่านทางออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 12, 19 และ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Microsoft Teams ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง สำนักงาน กขค.กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ