สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TRADE COMPETITION COMMISSION OF THAILAND

กิจกรรม

 

สำนักงาน กขค. บรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจภาคการค้าและบริการในหัวข้อ “เอกชนไทย กับมิติใหม่แห่งการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ หัวข้อ “เอกชนไทยกับมิติใหม่แห่งการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม” ในกิจกรรมการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการฯ ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน เป็นวิทยากรในครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 และครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ตามลำดับ ณ โรงแรมกราฟ โฮเทล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ